Protokoll ordinarie årsmöte Samfällighetsföreningen Sövde Skogsby

181118 10.00 Storkskolan Blentarp.

 

1. Val av ordförande för stämman

Mötet valde Magnus Christensson 3E till ordförande för årsmötet.

 

2. Val av sekreterare för stämman

Mötet valde Mikael Lajer 3B till sekreterare för årsmötet.

 

3.  Val av två justeringsmän

Till justeringsmän för stämman valdes:

Gunilla Englesson 12G

Niklas Bark 6C

 

4. Fastställande av röstlängd

Mötet representerades av 32 fastigheter.

 

5. Styrelsens och revisorernas berättelse

Styrelsens berättelse: Godkändes.

Revisorernas berättelse: Revisorernas berättelse fanns med i kallelsen, där det stod, att revisorerna inte haft något att invända på styrelsens arbete och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.

 

6. Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017-09-01 – 2018-08-31.

 

7. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar

Inga motioner har inkommit.

 

8. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Mötet godkände styrelsens förslag, på att ersättningen till styrelse och revisorer skulle vara oförändrad, från föregående år.

 

9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Gräsklippare i budget diskuterades och godkändes.

Sociala avgifter i budget förklarades och redovisades.

Mötet godkände styrelsens förslag, på att medlemsavgiften för kommande år, blir 3 000 kronor per fastighet.

 

10. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Mötet valde som:

Ordinarie styrelseledamot för 2 år, samt ordförande för 1 år:

Niklas Krook 3C

Ordinarie styrelseledamöter på 2 år:

Anette Sjöstedt 14E

Mikael Lajer 3B

Styrelsesuppleanter på 1 år:

Palle Gammelmark 26C

Carina Grundström 13D

 

11. Val av revisorer och suppleanter

Mötet valde som:

Ordinarie revisor på 1 år:

Anders Larsson 11B

Jan-Erik Nilsson 21D

 

Suppleant på 1 år:

Gunilla Malmgren 10D

Mattias Bjerkhagen 5D

 

12. Fråga om val av valberedning och övriga val

Mötet valde som:

Valberedning på 1 år:

Gunilla Englesson 12G, sammankallande.

Pär Cederlund 20A

Materialförvaltare på 1 år:

Kjell Svensson 19E

Festkommittén på 1 år:

Annika Jönsson 13C

Lena Persson 6B

 

13. Övriga frågor

Medlem önskar att styrelsen utreder, om förnyelsefonden kan placeras för att ge avkastning.

Medlem tog upp diskussionen om att införa Byamän igen, vilket styrelsen menar blir svårt att tillsätta.

Diskussion gjordes gällande lukten från nya pumpstationen och att kommunen gjort en åtgärd med en skorsten. Styrelsen kommer att följa upp åtgärden.

 

14. Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Protokollet kommer att anslås på föreningens anslagstavla, samt publiceras på hemsidan www.sovdeskogsby.se.

 

15. Mötets avslutande

Magnus tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Följande personer avtackades som avgående från sina uppdrag: Göran Nilsson (Birgitta Nilsson), Tony Karlsson & Claes Silveby.

 

Vid protokollet                                                          Ordförande

 

_________________                    

             _________________

Mikael Lajer 3B                                   

             Magnus Christensson 3E
Justerare                                                                 Justerare

 

_________________                    

           _________________

Gunilla Englesson 12G                                   

           Niklas Bark 6C